ขอแสดงความยินดีกับสาเมณรที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 "มหกรรมคุณธรรมนำวิชาการสู่ลุ่มแม่น้ำโขง" ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2553 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.พระธาตุพนม จ.นครพนม ซึ่งโรงเรียนมงคลวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน 6 ประเภทการแข่งขันและได้รับรางวัล ชนะเลิศ 5 รางวัล และรางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะการประกวด เทคนิคการสร้างสรรค์ e-book ครั้งที่ 2 หมวดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประเภท มัธยมศึกษา "ทีม" จัดโดย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park ) วันที่ 8 ธันวาคม 2549

รางวัลชมเชย การประกวดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2549 จัดโดยสาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 สิงหาคม 2549

รางวัลการประกวดการ์ตูนสำหรับเด็กและเยาวชน "สันติวิธีเพื่อวิถีแห่งสันติ" งานมหกรรมตุลาประชาธิปไตย เนื่องในวาระรำลึก 30 ปี 6 ตุลา : ปกป้องประชาธิปไตยประชาชน 

รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่5 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้แก่

Page 1 of 3