โรงเรียนได้ส่งประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี จำนวน ๕ รายการ และสามารถคว้ารางวัล ได้ ๓ รางวัล คือรางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่

 • รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ฉนวนขยะกันความร้อน ได้แก่
  • สามเณรสมัชชัย  สีทา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
  • สามเณรอภิเดช ชัยพิริยะกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
  • สามเณรปิติ สุขศรีเจริญพนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
 • รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาชีวภาพ เรื่อง จีวรไล่ยุง ได้แก่
  • สามเณรคริสต์มาส เมืองโคตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
  • สามเณรจอมจักรินทร์  จันทร์กระจ่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
  • สามเณรอาทิตย์  ประหยัดกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
 • รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ฝ้ากันความร้อนจากเปลือกมังคุดได้แก่
  • สามเณรบรรหาร  ชินสุขคีรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
  • สามเณรสุทภินันท์  แพงวิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
  • สามเณรณัฐพล  สุดเทียน ชั้นมัธศึกษาปีที่ ๓