รางวัลที่ 2 โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ หัวข้อ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2557 จัดโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แก่

  • สามเณรเอกชัย ลามี
  • สามเณรวงศ์กร จูงแพง
  • สามเณรสงกรานต์ อุดมเหนือ