รางวัลที่ 2 โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ หัวข้อ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2557 จัดโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แก่

  • สามเณรเอกชัย ลามี
  • สามเณรวงศ์กร จูงแพง
  • สามเณรสงกรานต์ อุดมเหนือ

SAM_3677.JPG SAM_3700.JPG SAM_3705.JPG

SAM_3707.JPG SAM_3708.JPG