รางวัลที่ 3และชมเชย โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "IoT for Smart Home" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี2559 จัดโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แก่


รางวัลที่ 3

  • สามเณรกอ้งไกล วันเทา
  • สามเณรพัสกร มาลีศรีสุกใส
  • สามเณรกฤษฎา เป็นบุญ

รางวัลชมเชย

  • สามเณรสันติ เสงี่ยม

ผ่านการคัดเลือก

  • สามเณรณัฐวุติ เจริญศิริ
  • สามเณรพีรพงศ์ เล็กอ่อน
  • สามเณรสดใส จันเภา
  • สามเณรยิ่งยง แซ่ว่าง
  • สามเณรปิยพัทธ์ รวดเร็ว