รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี2553