รางวัลชนะการประกวด เทคนิคการสร้างสรรค์ e-book ครั้งที่ 2 หมวดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประเภท มัธยมศึกษา "ทีม" จัดโดย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park ) วันที่ 8 ธันวาคม 2549