คณะครูอาจารย์ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญสึกษา จ.เพชรบูรณ์ มาศึกษาดูงาน การจัดการศึกษา ระบบการปกครองนักเรียน (สภานักเรียน) ระบบ ICT เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551

คณะครูอาจารย์ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี มาศึกษาดูงาน ระบบการเรียนการสอน ระบบ ICT ห้องสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา วันที่ 16 กรกฎาคม 2551

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เพชรบูรณ์ มาศึกษาดูงาน การบริหารงานโรงเรียนมงคลวิทยา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551

คณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง จ.สุรินทร์ นำนักเรียนมาศึกษาดูงานการจัดการศึกษา และการบริหารงานโรงเรียน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551

คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ โรงเรียนวัดทุ่งเหียง จ.ชลบุรี มาศึกษาดูงาน การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่2 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551

คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ2 จากสมศ. เข้าประเมินโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่คำวิทยา ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย จำนวน 20 รูป/ท่าน มาศึกษาดูงานด้านวิชาการ งานปกครอง การเงินธุรการ ห้องสมุด และด้านกิจกรรม ทางโรงเรียนมงคลวิทยามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

คณะครู อาจารย์ โรงเรียนห้วยยางศึกษา จ.ระยอง มาเยี่ยมชมการจัดห้องสมุด โรงเรียนมงคลวิทยา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549

ผู้อำนวยการ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ ได้มาเยี่ยมโรงเรียนมงคลวิทยา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 เพื่อศึกษาระบบการบริหารงานโรงเรียน และการจัดทำห้องสมุดโรงเรียน

คณะกรรมการ การประเมินภายใน กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่ม 12 มาประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน วันที่ 14 กรกฎาคม 2549

อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พร้อมผู้อำนวยการ สำนักห้องสมุด มาเยี่ยม และถวายภัตตาหารเพลแด่ พระภิกษุสามเณร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ เดินทางมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับทางโรงเรียนของเรา ในวันที่ 7 มีนาคม 2549