อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พร้อมผู้อำนวยการ สำนักห้องสมุด มาเยี่ยม และถวายภัตตาหารเพลแด่ พระภิกษุสามเณร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ เดินทางมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับทางโรงเรียนของเรา ในวันที่ 7 มีนาคม 2549