คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ เดินทางมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับทางโรงเรียนของเรา ในวันที่ 7 มีนาคม 2549