คณะกรรมการ การประเมินภายใน กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่ม 12 มาประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน วันที่ 14 กรกฎาคม 2549