ผู้อำนวยการ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ ได้มาเยี่ยมโรงเรียนมงคลวิทยา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 เพื่อศึกษาระบบการบริหารงานโรงเรียน และการจัดทำห้องสมุดโรงเรียน