คณะครู อาจารย์ โรงเรียนห้วยยางศึกษา จ.ระยอง มาเยี่ยมชมการจัดห้องสมุด โรงเรียนมงคลวิทยา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549