คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ2 จากสมศ. เข้าประเมินโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551