คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ โรงเรียนวัดทุ่งเหียง จ.ชลบุรี มาศึกษาดูงาน การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่2 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551