คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ โรงเรียนวัดทุ่งเหียง จ.ชลบุรี มาศึกษาดูงาน การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่2 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551

tungheng01.jpg tungheng02.jpg tungheng03.jpg

tungheng04.jpg tungheng05.jpg tungheng06.jpg

tungheng07.jpg tungheng08.jpg tungheng09.jpg

tungheng10.jpg tungheng11.jpg tungheng12.jpg

tungheng13.jpg tungheng14.jpg tungheng15.jpg

tungheng16.jpg tungheng17.jpg tungheng18.jpg

tungheng19.jpg tungheng20.jpg