คณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง จ.สุรินทร์ นำนักเรียนมาศึกษาดูงานการจัดการศึกษา และการบริหารงานโรงเรียน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551