คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เพชรบูรณ์ มาศึกษาดูงาน การบริหารงานโรงเรียนมงคลวิทยา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551