คณะครูอาจารย์ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญสึกษา จ.เพชรบูรณ์ มาศึกษาดูงาน การจัดการศึกษา ระบบการปกครองนักเรียน (สภานักเรียน) ระบบ ICT เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551