คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร มาศึกษาดูงาน การบริหารงานและการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552