คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ร.ร.เตรียมพุทธศาสตร์ จ.ปราจีนบุรี มาศึกษาดูงาน การบริหาร จัดการโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552