นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา มาศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการโรงเรียน  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553