คณะครู อาจารย์ โรงเรียนบ้านแม่กลองใหญ่ จ.ตาก มาศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555