วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 

วิสัยทัศน์  “เราจะก้าวสู่โลกกว้าง  อย่างมีสติ”

ปรัชญา  “ทนฺโต  เสฏฺโฐ  มนุสฺเสสุ ในหมู่มนุษย์  บุคคลผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด”

คำขวัญ  “ปลูกฝังนิสัย  ใฝ่การศึกษา  พลานามัยสมบูรณ์”

คติพจน์   “อตฺตาหิ  อตฺตโน  นาโถ     ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน”

 

พันธกิจของโรงเรียนมงคลวิทยา

       ๑. จัดสวัสดิการครูอย่างดีเยี่ยม เงินเดือนต้องมากกว่าข้าราชการครู มีโบนัสประจำปี และประจำทุก  ๑๐ ปี  มีเงินบำเหน็จเกษียณอายุ

       ๒. นักเรียนมีสวัสดิการฟรีทุกอย่าง และมีทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้นไป

       ๓. นักเรียนมีการปกครองตนเองด้วยระบบสภานักเรียน

       ๔. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนเต็มตามมาตรฐาน

       ๕. จัดครูที่ดี มีความรู้ ความสามารถตรงตามวิชาที่สอน

       ๖. พัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

       ๗. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า

 

เป้าหมายการก่อตั้งโรงเรียนมงคลวิทยา

       ๑. เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา ที่เรียนจบชั้น ป.๖ และ ม.๓ ให้มีโอกาส ได้บรรพชาเป็นสามเณร แล้วศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๑ และ ม.๔ ที่โรงเรียนมงคลวิทยา โดยเรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จนจบหลักสูตร

       ๒. เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัย คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นในเยาวชนของชาติ เน้นคุณธรรมนำวิชาการ

       ๓. ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพระภิกษุสามเณร

       ๔. เพิ่มบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมในรูปธรรม

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

       “ปลูกฝังนิสัย  ใฝ่การศึกษา  พลานามัยดี    เทคโนโลยีก้าวไกล”

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

       พัฒนาผู้เรียนด้วยธรรมสภา  เทคโนโลยีล้ำหน้า  ก้าว….สู่มหาวิทยาลัย

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมงคลวิทยา

 

ผู้จัดการโรงเรียน

 

ชื่อ-นามสกุล พระอธิการวิทยา  จิตฺตธมฺโม
ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงเรียนมงคลวิทยา
เจ้าอาวาสวัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (เขาสาป)
วุฒิการศึกษาสูงสุด มศ.5
วุฒิการศึกษาทางธรรม นักธรรมชั้นเอก

 

 

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษาทางธรรม ดำรงตำแหน่งเมื่อ หมายเหตุ
1 พระมหาพิศ  ทิฎฺฐธมฺโม        
2 พระมหาสมหมาย  ปญฺญาวชิโร ปริญญาตรี      
3 พระมหาทศพล  กตปุญฺโญ ปริญญาตรี      
4 พระฉลอง  ฉนฺทกโร ปริญญาตรี      
5 พระมหาประยุทธ์ศักดิ์  ภูริปญฺโญ ปริญญาตรี      
6 พระมหากฤษณพล  ปญฺญาวชิโร ปริญญาตรี   26 มิถุนายน 2551-27 มีนาคม 2556  
7 พระมหานิพนธ์  วีรพโล ปริญญาตรี นักธรรมเอก 28 มีนาคม 2556-ปัจจุบัน  

ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ โรงเรียนมงคลวิทยา ตั้งอยู่เลขที่  ๑๐๘/๔  ตำบล เพ  อำเภอ เมือง  จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์  ๒๑๑๖๐โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๕-๑๔๙๓ โทรสาร  ๐-๓๘๖๕-๒๗๓๔
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. website : www.mv.ac.th

 สังกัด กองพุทธศาสนศึกษา  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๑.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓) ถึงระดับช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔ – ม.๖)

๑.๓ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๒ สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๑.๔ เขตพื้นที่บริการการศึกษา โรงเรียนได้จัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาสงเคราะห์  จึงมีนักเรียนจากทุกภูมิภาคมาสมัครเรียน

 


 

ประวัติโดยย่อ

โรงเรียนมงคลวิทยา   จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๑๔

ในปี พ.ศ.  ๒๕๒๘  พระครูวินัยธร (พิศ)  ปรกฺกโม   เจ้าอาวาสสมัยนั้น  ได้ยื่นหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียนและได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนา  ตามใบอนุญาตเลขที่  ๑๒๘/๒๕๒๘  ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๒๘ แต่เนื่องจากการดำเนินการในขณะนั้นมีปัญหาหลายด้าน ทำให้ยังไม่สามารถเปิดดำเนินการเรียนการสอน

ต่อมา พ.ศ.  ๒๕๒๙  พระอธิการวิทยา   จิตฺตธมฺโม  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้สานต่อความตั้งใจและเปิดดำเนินการเรียนการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๒๙ มีสามเณรนักเรียนชั้น  ม.๑  รุ่นแรก จำนวน ๘๐ รูป  และดำเนินการขอแต่งตั้งพระอธิการวิทยา   จิตฺตธมฺโม  เป็นผู้จัดการโรงเรียน  โดยมีพระมหาพิศ  ทิฏฺฐธมฺโม  เป็นครูใหญ่  และมีครูคฤหัสถ์อีก  ๗ ท่าน  ส่วนวัสดุ – อุปกรณ์นั้นจัดหาตามความจำเป็น เช่น ขอความอนุเคราะห์โต๊ะเรียน เก้าอี้เรียนเก่า ๆ  จากที่อื่นมาซ่อมแซมเพื่อใช้งาน   สร้างกุฏิชั่วคราวเพิ่ม  ๑๐  หลัง  และปรับปรุงซ่อมแซมกุฏิเก่า  ๔  หลัง  เพื่อให้เพียงพอแก่จำนวนสามเณรที่มาเรียนและพักอาศัย

พ.ศ.๒๕๓๑ โรงเรียนมงคลวิทยาได้จดทะเบียนมูลนิธิชื่อมูลนิธิวัดมงคลคีรีและสร้างห้องสมุดโรงเรียน ๑ หลัง รูปทรง ๘  เหลี่ยม  หลังคามุงจากปัจจุบันเป็น อาคารพยาบาล

พ.ศ. ๒๕๓๒  จดทะเบียนมูลนิธิ  ชื่อมูลนิธิสร้างคน

พ.ศ. ๒๕๓๕ สร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ชื่ออาคารนายสถาพร–ท่านหญิงสิริมาบังอร(อาภากร)เหรียญสุวรรณ

พ.ศ.  ๒๕๓๖  เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ.๒๕๓๗ สร้างหอพักสามเณรนักเรียนขึ้นชื่อหอพักพินิจอักษร-สนิทพันธุ์ ซึ่งเป็นอาคาร ๔ ชั้น ๖๔ ห้องนอน

พ.ศ.๒๕๓๘ สร้างห้องวิทยาศาสตร์ และห้องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน  ๔๐  เครื่อง   และ ย้ายห้องสมุดมาไว้อาคารเรียนชั้น   ๓

พ.ศ. ๒๕๔๘   จัดระบบการเรียนการสอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (E-learning room) ให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น อีก   ๑  ห้องเรียน  ๒๐  เครื่อง (๑ คน / เครื่อง)  ปัจจุบันมีห้องเรียน ไอซีที  ๓  ห้องเรียน

พ.ศ. ๒๕๔๙    ย้ายห้องสมุดมาไว้อาคารเพื่อนไทยทีวี พร้อมปรับปรุงใหม่ทั้งหมด ได้รับงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม เพื่อปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด โดยได้รับการช่วยเหลือและร่วมมือจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มาดำเนินการพัฒนาระบบของงานห้องสมุดทั้งระบบ และอบรมการใช้ห้องสมุดแก่พระภิกษุสามเณรนักเรียนทั้งหมด รวมทั้งคณะครู

พ.ศ. ๒๕๕๐   ได้รับงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม เพื่อปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดโดยได้รับการช่วยเหลือและร่วมมือจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรโดยสำนักหอสมุดกลางระยะที่ ๒ และปรับปรุงหอพัก ๒ ชั้น จำนวน ๓๒ ห้อง (จากทั้งหมด ๔ ชั้น จำนวน ๖๔ ห้อง)

พ.ศ.๒๕๕๑ โรงเรียนมงคลวิทยามีห้องสมุดที่พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สามเณรนักเรียนและชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) โดย มีคณาจารย์จากสำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ช่วยอบรมนักเรียนสามเณรให้รักการอ่าน ชอบการค้นคว้าอยู่เสมอ  มีอาคารหอพักที่ได้รับการปรับปรุงจนมีสุขภาวะที่ดี น่าอยู่  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒  มีห้องเรียนและอุปกรณ์ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  มีห้องคอมพิวเตอร์  ๓ ห้อง  จำนวน  ๑๑๐    เครื่อง  ห้องโสตทัศนศึกษา  ห้องแนะแนว มีห้องน้ำ  ๔  หลัง  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค   ปรับภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้น่าอยู่   นอกจากนี้โรงเรียนมงคลวิทยายังได้พัฒนาด้านการบริหารจัดการงาน ให้เข้าสู่ระบบ  E-school   ด้านการจัดการเรียนการสอนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เปิดการเรียนการสอนระบบ   E-learning   โดยมีคอมพิวเตอร์ใช้เรียน ๑ รูป ต่อ ๑ เครื่อง  และจัดกระบวนการเรียนโดยเน้นกระบวนการโครงงาน ทำให้สามเณรนักเรียนโรงเรียนมงคลวิทยาได้เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่างๆจนได้รับรางวัลมากมาย

พ.ศ. ๒๕๕๒ จัดพิธี เปิดบ้าน ( Open house)  เมื่อวันที่ ๒๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒  ในการนี้ได้จัดห้องนิทรรศการแสดงผลงาน รางวัลต่างๆ ของโรงเรียน จัดแสดงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ห้องสมุด  แสดงการจัดหอพักสามเณรด้วยระบบ ๕ ส  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ และบุคคลทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาดูงาน เป็นการเผยแพร่ผลงาน รางวัลของโรงเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชนอีกด้วย

ปีการศึกษา ๒๕๕๕  โรงเรียนมงคลวิทยาตระหนักถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงได้ดำเนินการโครงการ  ๒ โครงการใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนให้ก้าวทันโลก คือโครงการเรียนรู้แบบบูรณาการสืบสานคุณธรรมด้วยกิจกรรมภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และชุมชนใกล้เคียงในกิจกรรมนี้โรงเรียนมงคลวิทยาได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคู่คุณธรรมแบบบูรณาการได้อย่างเหมาะสม   และโครงการ มินิ อิพี  เป็นโครงการที่พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามความสามารถ และจัดพูดภาษาอังกฤษทุกวันตอนเช้า วันละ ๑ ชั่วโมง  เป็นการฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                  ตลอดระยะเวลากว่า  ๒๗  ปี  ที่โรงเรียนมงคลวิทยาผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ประเทศชาติ  เรายังยึดมั่นในเป้าหมายการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อพัฒนาเยาวชนที่ด้อยโอกาส ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  ด้วยปณิธานที่ว่า “เราตั้งใจทำโรงเรียนที่มีคุณภาพ  เพื่อเด็กยากจน ”