ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ โรงเรียนมงคลวิทยา ตั้งอยู่เลขที่  ๑๐๘/๔  ตำบล เพ  อำเภอ เมือง  จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์  ๒๑๑๖๐โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๕-๑๔๙๓ โทรสาร  ๐-๓๘๖๕-๒๗๓๔
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. website : www.mv.ac.th

 สังกัด กองพุทธศาสนศึกษา  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๑.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓) ถึงระดับช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔ – ม.๖)

๑.๓ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๒ สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๑.๔ เขตพื้นที่บริการการศึกษา โรงเรียนได้จัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาสงเคราะห์  จึงมีนักเรียนจากทุกภูมิภาคมาสมัครเรียน

 


 

ประวัติโดยย่อ

โรงเรียนมงคลวิทยา   จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๑๔

ในปี พ.ศ.  ๒๕๒๘  พระครูวินัยธร (พิศ)  ปรกฺกโม   เจ้าอาวาสสมัยนั้น  ได้ยื่นหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียนและได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนา  ตามใบอนุญาตเลขที่  ๑๒๘/๒๕๒๘  ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๒๘ แต่เนื่องจากการดำเนินการในขณะนั้นมีปัญหาหลายด้าน ทำให้ยังไม่สามารถเปิดดำเนินการเรียนการสอน

ต่อมา พ.ศ.  ๒๕๒๙  พระอธิการวิทยา   จิตฺตธมฺโม  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้สานต่อความตั้งใจและเปิดดำเนินการเรียนการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๒๙ มีสามเณรนักเรียนชั้น  ม.๑  รุ่นแรก จำนวน ๘๐ รูป  และดำเนินการขอแต่งตั้งพระอธิการวิทยา   จิตฺตธมฺโม  เป็นผู้จัดการโรงเรียน  โดยมีพระมหาพิศ  ทิฏฺฐธมฺโม  เป็นครูใหญ่  และมีครูคฤหัสถ์อีก  ๗ ท่าน  ส่วนวัสดุ – อุปกรณ์นั้นจัดหาตามความจำเป็น เช่น ขอความอนุเคราะห์โต๊ะเรียน เก้าอี้เรียนเก่า ๆ  จากที่อื่นมาซ่อมแซมเพื่อใช้งาน   สร้างกุฏิชั่วคราวเพิ่ม  ๑๐  หลัง  และปรับปรุงซ่อมแซมกุฏิเก่า  ๔  หลัง  เพื่อให้เพียงพอแก่จำนวนสามเณรที่มาเรียนและพักอาศัย

พ.ศ.๒๕๓๑ โรงเรียนมงคลวิทยาได้จดทะเบียนมูลนิธิชื่อมูลนิธิวัดมงคลคีรีและสร้างห้องสมุดโรงเรียน ๑ หลัง รูปทรง ๘  เหลี่ยม  หลังคามุงจากปัจจุบันเป็น อาคารพยาบาล

พ.ศ. ๒๕๓๒  จดทะเบียนมูลนิธิ  ชื่อมูลนิธิสร้างคน

พ.ศ. ๒๕๓๕ สร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ชื่ออาคารนายสถาพร–ท่านหญิงสิริมาบังอร(อาภากร)เหรียญสุวรรณ

พ.ศ.  ๒๕๓๖  เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ.๒๕๓๗ สร้างหอพักสามเณรนักเรียนขึ้นชื่อหอพักพินิจอักษร-สนิทพันธุ์ ซึ่งเป็นอาคาร ๔ ชั้น ๖๔ ห้องนอน

พ.ศ.๒๕๓๘ สร้างห้องวิทยาศาสตร์ และห้องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน  ๔๐  เครื่อง   และ ย้ายห้องสมุดมาไว้อาคารเรียนชั้น   ๓

พ.ศ. ๒๕๔๘   จัดระบบการเรียนการสอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (E-learning room) ให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น อีก   ๑  ห้องเรียน  ๒๐  เครื่อง (๑ คน / เครื่อง)  ปัจจุบันมีห้องเรียน ไอซีที  ๓  ห้องเรียน

พ.ศ. ๒๕๔๙    ย้ายห้องสมุดมาไว้อาคารเพื่อนไทยทีวี พร้อมปรับปรุงใหม่ทั้งหมด ได้รับงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม เพื่อปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด โดยได้รับการช่วยเหลือและร่วมมือจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มาดำเนินการพัฒนาระบบของงานห้องสมุดทั้งระบบ และอบรมการใช้ห้องสมุดแก่พระภิกษุสามเณรนักเรียนทั้งหมด รวมทั้งคณะครู

พ.ศ. ๒๕๕๐   ได้รับงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม เพื่อปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดโดยได้รับการช่วยเหลือและร่วมมือจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรโดยสำนักหอสมุดกลางระยะที่ ๒ และปรับปรุงหอพัก ๒ ชั้น จำนวน ๓๒ ห้อง (จากทั้งหมด ๔ ชั้น จำนวน ๖๔ ห้อง)

พ.ศ.๒๕๕๑ โรงเรียนมงคลวิทยามีห้องสมุดที่พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สามเณรนักเรียนและชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) โดย มีคณาจารย์จากสำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ช่วยอบรมนักเรียนสามเณรให้รักการอ่าน ชอบการค้นคว้าอยู่เสมอ  มีอาคารหอพักที่ได้รับการปรับปรุงจนมีสุขภาวะที่ดี น่าอยู่  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒  มีห้องเรียนและอุปกรณ์ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  มีห้องคอมพิวเตอร์  ๓ ห้อง  จำนวน  ๑๑๐    เครื่อง  ห้องโสตทัศนศึกษา  ห้องแนะแนว มีห้องน้ำ  ๔  หลัง  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค   ปรับภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้น่าอยู่   นอกจากนี้โรงเรียนมงคลวิทยายังได้พัฒนาด้านการบริหารจัดการงาน ให้เข้าสู่ระบบ  E-school   ด้านการจัดการเรียนการสอนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เปิดการเรียนการสอนระบบ   E-learning   โดยมีคอมพิวเตอร์ใช้เรียน ๑ รูป ต่อ ๑ เครื่อง  และจัดกระบวนการเรียนโดยเน้นกระบวนการโครงงาน ทำให้สามเณรนักเรียนโรงเรียนมงคลวิทยาได้เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่างๆจนได้รับรางวัลมากมาย

พ.ศ. ๒๕๕๒ จัดพิธี เปิดบ้าน ( Open house)  เมื่อวันที่ ๒๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒  ในการนี้ได้จัดห้องนิทรรศการแสดงผลงาน รางวัลต่างๆ ของโรงเรียน จัดแสดงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ห้องสมุด  แสดงการจัดหอพักสามเณรด้วยระบบ ๕ ส  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ และบุคคลทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาดูงาน เป็นการเผยแพร่ผลงาน รางวัลของโรงเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชนอีกด้วย

ปีการศึกษา ๒๕๕๕  โรงเรียนมงคลวิทยาตระหนักถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงได้ดำเนินการโครงการ  ๒ โครงการใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนให้ก้าวทันโลก คือโครงการเรียนรู้แบบบูรณาการสืบสานคุณธรรมด้วยกิจกรรมภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และชุมชนใกล้เคียงในกิจกรรมนี้โรงเรียนมงคลวิทยาได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคู่คุณธรรมแบบบูรณาการได้อย่างเหมาะสม   และโครงการ มินิ อิพี  เป็นโครงการที่พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามความสามารถ และจัดพูดภาษาอังกฤษทุกวันตอนเช้า วันละ ๑ ชั่วโมง  เป็นการฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                  ตลอดระยะเวลากว่า  ๒๗  ปี  ที่โรงเรียนมงคลวิทยาผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ประเทศชาติ  เรายังยึดมั่นในเป้าหมายการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อพัฒนาเยาวชนที่ด้อยโอกาส ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  ด้วยปณิธานที่ว่า “เราตั้งใจทำโรงเรียนที่มีคุณภาพ  เพื่อเด็กยากจน ”