ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมงคลวิทยา

 

ผู้จัดการโรงเรียน

 

ชื่อ-นามสกุล พระอธิการวิทยา  จิตฺตธมฺโม
ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงเรียนมงคลวิทยา
เจ้าอาวาสวัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (เขาสาป)
วุฒิการศึกษาสูงสุด มศ.5
วุฒิการศึกษาทางธรรม นักธรรมชั้นเอก

 

 

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษาทางธรรม ดำรงตำแหน่งเมื่อ หมายเหตุ
1 พระมหาพิศ  ทิฎฺฐธมฺโม        
2 พระมหาสมหมาย  ปญฺญาวชิโร ปริญญาตรี      
3 พระมหาทศพล  กตปุญฺโญ ปริญญาตรี ปธ.9     
4 พระฉลอง  ฉนฺทกโร ปริญญาตรี      
5 พระมหาประยุทธ์ศักดิ์  ภูริปญฺโญ ปริญญาตรี      
6 พระมหากฤษณพล  ปญฺญาวชิโร ปริญญาตรี   26 มิถุนายน 2551-27 มีนาคม 2556  
7 พระมหานิพนธ์  วีรพโล  ดร. ปริญญาเอก ปธ.ุ6 , นธ.เอก  28 มีนาคม 2556-ปัจจุบัน