ชื่อ-สกุล สามเณร ยุทธ ทนโม๊ะ
คณะ เกษตรศาสตร์
สาขา -
มหาวิทยาลัย ม.ขอนแก่น
หมายเหตุ -
ชื่อ-สกุล สามเณร สังเวียน ฆ้องจันดา
คณะ วิทยาศาสตร์
สาขา -
มหาวิทยาลัย ม.บูรพา
หมายเหตุ -
ชื่อ-สกุล สามเณร อมร สายใจ
คณะ ศึกษาศาสตร์
สาขา -
มหาวิทยาลัย ม.บูรพา
หมายเหตุ -
ชื่อ-สกุล สามเณร พิทักษ์ อินป้อ
คณะ ศึกษาศาสตร์
สาขา -
มหาวิทยาลัย ม.บูรพา
หมายเหตุ -
ชื่อ-สกุล สามเณร อภิเดช ม่วงสำเภา
คณะ ศึกษาศาสตร์
สาขา -
มหาวิทยาลัย ม.บูรพา
หมายเหตุ -
ชื่อ-สกุล สามเณร ธานินทร์ สมานดี
คณะ ศึกษาศาสตร์
สาขา -
มหาวิทยาลัย ม.บูรพา
หมายเหตุ -
ชื่อ-สกุล สามเณร อุทัย เจนสถิรพันธ์
คณะ ศึกษาศาสตร์
สาขา -
มหาวิทยาลัย ม.บูรพา
หมายเหตุ -
ชื่อ-สกุล สามเณร สมร เทียมฤทธิ์
คณะ ศึกษาศาสตร์
สาขา -
มหาวิทยาลัย ม.มหาสารคราม
หมายเหตุ -
ชื่อ-สกุล สามเณร บรรเทิง นนทรัตร์
คณะ วิทยาศาสตร์
สาขา -
มหาวิทยาลัย ม.บูรพา
หมายเหตุ -
ชื่อ-สกุล สามเณร สันติ ด่างกำจัด
คณะ ศึกษาศาสตร์
สาขา -
มหาวิทยาลัย ม.บูรพา
หมายเหตุ -
ชื่อ-สกุล สามเณร นิรุตต์ ปุจฉาธรรม
คณะ วิทยาศาสตร์
สาขา -
มหาวิทยาลัย ม.มหาสารคาม
หมายเหตุ -
ชื่อ-สกุล สามเณร ประมวล มากนุษย์
คณะ พยาบาลศาสตร์
สาขา -
มหาวิทยาลัย ม.มหาสารคราม
หมายเหตุ -