ชื่อ-สกุล สามเณร สมหมาย มาดี
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา -
มหาวิทยาลัย เทคโนโยยีสุรนารี
หมายเหตุ -
   
ชื่อ-สกุล สามเณร พานทอง พรมสุข
คณะ พยาบาลศาสตร์
สาขา -
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยสังกัด กระทรางสาธารณสุข
หมายเหตุ -
   
ชื่อ-สกุล สามเณร พายัพ ดวงอาจ
คณะ ศึกษาศาสตร์
สาขา -
มหาวิทยาลัย บูรพา
หมายเหตุ -
   
ชื่อ-สกุล สามเณร ธวัช อาการ
คณะ มนุษย์ศาสตร์
สาขา -
มหาวิทยาลัย บูรพา
หมายเหตุ -
   
ชื่อ-สกุล สามเณร นาเรนทร์ วิทยาสิงห์
คณะ พยาบาลศาสตร์
สาขา -
มหาวิทยาลัย มหิดล
หมายเหตุ -
   
ชื่อ-สกุล สามเณร ประทีป ชัยศรี
คณะ ศึกษาศาสตร์
สาขา -
มหาวิทยาลัย บูรพา
หมายเหตุ -