กิจกรรมเรียนซัมเมอร์ เรียนปรับพื้นฐานความรู้  ทั้งนักเรียนที่มาสมัครใหม่และนักเรียนชั้น ม.1-2-4-5  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นอีก และเป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษาที่จะต้องมีการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  โดยจัดการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ตามระดับเลเวล วิชาคณิตศาสตร์  วิชาฟิสิกส์  วิชาเคมี วิชาภาษาไทย

และวิชา GATภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา...#เรียนฟรี


บริจาคสนับสนุนการศึกษา