ภาพกิจกรรม

โครงการทันตกรรมเชิงรุก ปลุกจิตสำนึกฟันดีปี 3
โดย ทันตบุคลากร เครือข่ายบริการโรงพยาบาลระยอง
ณ โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดเขาสาป) ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565


- ลงทะเบียนและตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยวิธีการตรวจ ATK
- อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก
- กิจกรรมนิทรรศการทันตสุขภาพ
      - ย้อมสีฟันและฝึกปฏิบัติการแปรงฟันที่ถูกวิธี
      - การตรวจสุขภาพช่องปาก
  

อ่านต่อ คลิก

บริจาคสนับสนุนการศึกษา