รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี2553

รางวัลที่ 3และชมเชย โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "IoT for Smart Home" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี2559 จัดโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แก่

รางวัลชมเชย โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "คืนความสุขให้ผู้สูงอายุ" ประจำปี 2558 จัดโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แก่ 

รางวัลที่ 2 โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ หัวข้อ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2557 จัดโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แก่

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ รับโล่ของท่านนายกรัฐมนตรี  ประกวดเรียงความหัวข้อ "เรียงร้อยถ้อยคำ บอกเล่าความดีของคนรู้จัก" จากศูนย์คุณธรรม ปี 2550

Page 2 of 3