รางวัลชมเชย โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "คืนความสุขให้ผู้สูงอายุ" ประจำปี 2558 จัดโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แก่ 

  • สามเณรก้องไกล วันเทา
  • สามเณรสุขเสริม เจริญสุข
  • สามเณรพงศกร หลักทรัพย์