×

Notice

Simple Image Gallery Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่5 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พระมหาวุฒิชัย ชูเสน
  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามเณรขวัญยืน เกตุหนู
  • รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ ๑ การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามเณรสุริยัน สีหมาตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามเณรสิงหา ตั้งจิตวัฒนากูล
  • รางวัลชมเชย การแข่งขันสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามเณรเจตนรินทร์ ฉุนโต , สามเณรคงสิริ เนินลพ

{gallery}school/award/2553/academis_contest_Pariyat/{/gallery}