รางวัลชมเชย การประกวดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2549 จัดโดยสาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 สิงหาคม 2549