รางวัลชมเชย การประกวดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2549 จัดโดยสาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 สิงหาคม 2549

IMG_3434.JPG IMG_3436.JPG IMG_3437.JPG

IMG_3438.JPG IMG_3439.JPG IMG_3440.JPG

IMG_3441.JPG IMG_3442.JPG IMG_3448.JPG

IMG_3449.JPG IMG_3450.JPG