ขอแสดงความยินดีกับสาเมณรที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 "มหกรรมคุณธรรมนำวิชาการสู่ลุ่มแม่น้ำโขง" ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2553 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.พระธาตุพนม จ.นครพนม ซึ่งโรงเรียนมงคลวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน 6 ประเภทการแข่งขันและได้รับรางวัล ชนะเลิศ 5 รางวัล และรางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ

1. แข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ ม.ต้น

  • สามเณรมานัสพงษ์ ร้องวารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2. แข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษม.ปลาย

  • สามเณรเบญจพงษ์ โมครัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3. แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย

  • สามเณรภิรวัฒน์ พานทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • สามเณรวุฒิชัย ชูเสน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

4. แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น

  • สามเณรศรราม เครือวัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • สามเณรธีรพงษ์ เสนคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • สามเณรดนุพล สุขอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

5. แข่งขันวาดภาพ ม.ปลาย

  • สามเณรขวัญยืน เกตุหนู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

รางวัลชมเชยที่1

1. แข่งขันตอบปัญหาวิชาสามัญ ม.ปลาย

  • สามเณรณัฐยา เฉนียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

DSC00002.JPG DSC00016.jpg DSC00017.JPG

DSC00023.JPG DSC00027.JPG DSC00031.JPG

DSC00054.JPG DSC00060.JPG DSC00077.JPG

DSC00079.JPG DSC00080.JPG DSC00081.JPG

DSC00082.JPG DSC00092.JPG DSC00098.JPG

DSC00100.JPG DSC00101.JPG DSC00102.JPG

DSC00104.JPG DSC00105.JPG DSC00111.JPG

DSC00112.JPG DSC00113.JPG DSC00115.JPG

DSC00116.JPG DSC00117.JPG DSC00118.JPG

DSC00119.JPG DSC00120.JPG DSC00121.JPG

DSC00122.JPG DSC00123.JPG DSC00124.JPG

DSC00127.JPG DSC00128.JPG DSC00129.JPG

DSC00130.JPG DSC00134.JPG